Kategorier
Föreningsinformation

Vi söker en säkerhetschef vid Upsala–Lenna Jernväg

Museiföreningen Stockholm–Roslagens Järnvägar, som driver museijärnvägen Upsala–Lenna Jernväg (marknadsförd som Lennakatten), söker en ny säkerhetschef för driften av järnvägen. Arbetet sker ideellt, precis som allt annat arbete i föreningen. Som ideellt aktiv på Lennakatten/Upsala–Lenna Jernväg blir du en del av ett trevligt sällskap och får möjlighet att vara med och utveckla Sveriges största museijärnväg.

Intresseanmälan skickas till info@srjmf.se.

Befattningsbeskrivning – Säkerhetschef vid ULJ

Placering i organisationen

Befattningen är direkt underställd föreningsstyrelsen. Befattningshavaren skall på anmodan av styrelsen medverka vid styrelsens sammanträden som föredragande. Befattningshavaren har rösträtt vid direktionsmöten. Befattningshavaren kan delegera nedanstående arbetsuppgifter till bitr. säkerhetschef eller säkerhetshandläggare.

Arbetsuppgifter
 • Att övergripande ansvara för ULJ säkerhetsstyrningssystem. Tillse att det skapas och ajourhålls en aktuell beskrivning av organisation och styrning av säkerhetsarbetet vid ULJ samt bevaka att det finns giltiga delegeringar och befattnings- och ansvarsbeskrivningar.
 • Att övergripande leda och planera säkerhetsarbetet vid ULJ. Säkerställa ändamålsenlig krisberedskap  genom bemanning och schemaläggning av olika roller inom säkerhetsarbetet.
 • Att bevaka nytillkomna eller ändringar av lagar och förordningar från Transportstyrelsen eller annan myndighet.
 • Att med bistånd från säkerhetsinspektörerna (si) kontrollera att säkerhetsstyrningssystemet efterlevs och därest brister som kan äventyra trafiksäkerheten avslöjas, med rätt och skyldighet, utfärda förbud eller begränsningar till dess bristerna är åtgärdade.
 • Att ansvara för museijärnvägens säkerhetsjoursystem och utse utredningsmän vid de tillfällen en utredning av en händelse krävs.
 • Att på eget initiativ, på uppdrag från styrelse eller järnvägsdirektionen utföra utredningar och bedömningar gällande säkerheten vid ULJ.
 • Att ha tillsyn över att utbildning och kunskapskontroller säkerställer att tjänstgörande personal har de kunskaper som bl. a. säkerhetsfrågorna kräver.
 • Att åt ULJ följa utvecklingen av nya regler och praxis inom järnvägsområdet och med direktionens övriga medlemmar initiera produktion, fastställande och vid behov revision av säkerhetsordning, trafiksäkerhetsinstruktion samt allehanda föreskrifter och handböcker vid ULJ som har betydelse för trafiksäkerheten.
 • Att bevaka att frågor som behöver anmälas eller godkännas av myndighet kommer till stånd.
 • Att i arbetet beakta föreningens museala målsättning.
Övriga uppgifter

Efter att tågledare (tl) underrättat säkerhetschefen om oregelmässighet, tillbud eller olycka skall säkerhetschefen genomföra de åtgärder som är föreskrivna i ULJF 040 Föreskrifter om olyckor och tillbud. Har allvarligt tillbud eller olycka inträffat, ska säkerhetschefen eller av denne utsedd handläggare kunna lämna styrelsen en redogörelse för händelseförloppet och vad som framkommit hittills om händelsen. Säkerhets­chefen eller av denne särskild delegerad person skall bokföra sådant som enligt ovan rapporterats till säkerhetsjouren.

Säkerhetschefen eller av denne särskild delegerad skall utvärdera incidentrapporter och sammanställa vad som är av betydelse för säkerheten och föredra detta för direktionsmötet. Härvid skall beaktas om något missförhållande rapporterats in särskilt mycket eller om många händelser kan hänföras till samma missförhållande.

Bedriva omvärldsbevakning i samarbete med Museibanornas Riksorgansation (MRO) och nätverksbyggande beträffande gällande och kommande regelverk och förutsättningar av betydelse för trafiksäkerheten på ULJ samt motsvarande tillämpning, erfarenheter och
metodutveckling m.m. på andra järnvägar.

Kompetens & krav
 • Relevanta erfarenheter och kunskaper beträffande trafiksäkerhet på järnväg.
 • Initiativrik och självgående.
 • God förmåga att förtroendeingivande och respektfullt kommunicera med såväl ideellt engagerad personal som myndigheter och andra aktörer, både i tal och skrift. God förmåga till samarbete och att skapa, utveckla och bibehålla relationer.
 • Vilja och möjlighet att ägna den tid som behövs för uppgiften utan ersättning för tid.
Önskvärda egenskaper, meriter
 • Analytisk, strukturerad och noggrann med hög personlig mognad och integritet. Gärna genom eftergymnasial utbildning och arbetslivserfarenhet.
 • Utåtriktad med god pedagogisk förmåga och hög ansvarskänsla
 • Erfarenhet av att leda och utföra olycksutredningar och/eller att leda och driva förbättrings- och förändringsarbete
 • Kännedom om riskanalysmetoder. Gärna utbildning inom riskhantering.

Intresseanmälan skickas till info@srjmf.se. Vi ser fram emot din intresseanmälan!

Styrelsen för Museiföreningen Stockholm–Roslagens Järnvägar