Ordningsregler på Lennakatten

Vänligen uppmärksamma dessa regler när du reser med Lennakatten för en säker och trevlig resa.

Allmänt
 • Följ alltid personalens anvisningar. Det är deras uppgift att upprätthålla ordning och säkerhet vid järnvägen.
Ordning & trivsel
 • Du får inte resa med Lennakatten om du uppträder berusad, oavsett om det beror på alkohol eller andra berusningsmedel.
 • Alkohol får inte förtäras ombord på tåget eller inom järnvägens område (detta gäller ej på abonnerade tåg).
 • Rökning är förbjudet överallt på Lennakattens område.
 • Jordnötter får inte öppnas eller förtäras inom Lennakattens område.
 • Respektera dina medresenärer och undvik att störa dem genom högt ljud eller tal.
 • Det är inte tillåtet att sälja eller dela ut föremål ombord på tåget utan järnvägens tillstånd.
SÄKERHET OMBORD
 • På- och avstigning får endast ske när tåget står stilla.
 • Dörrar och grindar ska hållas stängda under färd.
 • Barn under 12 år får bara vistas på öppna plattformar i sällskap av medföljande vuxen.
 • Resande får inte stå på övergångsbryggor mellan vagnar.
 • Det är inte tillåtet att kasta föremål från tåget, oavsett vad det är för typ av föremål.
 • Nödbromsen får endast användas vid verklig fara.
SÄKERHET PÅ stationen
 • Det är förbjudet att gå i spårområdet. Använd övergångar för att korsa spåret.
 • Stå eller gå inte i närheten av spåret, oavsett om du ser något tåg eller inte.

Den som bryter mot dessa regler kommer, om det är nödvändigt, avvisas från järnvägens område i enlighet med 3 §, 6. kap, lagen (2022:368) om nationella järnvägssystem. Löst biljett återköps inte.

Om du har frågor om trafiksäkerheten eller om något inte känns tryggt – tveka inte att kontakta någon i personalen!

Tack för att du hjälper oss att hålla Lennakatten trygg och säker!

Trafikchefen